Historie turnovského Sokola

Turnovský Sokol vznikl velmi brzy po pražském – podle tehdejšího spolkového zákona je nutno brát za datum vzniku 29. duben 1863, kdy byly místodržitelstvím schváleny jeho stanovy (podle dobové terminologie „nebyly zakázány“). Tomuto aktu pochopitelně předcházely přípravy, v nichž měli hlavní slovo turnovští vlastenci v čele s Františkem Pazeltem, sdružující se v domě jeho otce ve Skálově ulici č. p. 89, kde vytvořili měšťanskou besedu – tzv. resource. První schůzi, na níž byl dán základ stanovám, uspořádali 2. srpna 1862 v Šubrtově hostinci („U sokola“) v Sobotecké ulici č. p. 247. Prvním starostou byl 10. května 1863 zvolen František Votrubec, za členy výboru Čeněk Hartman, František Pazelt, Fráňa Matouš, Václav Sedláček, Václav Šubrt a Dr. Tomáš Hegner. Pozdější pravidelné oslavy vzniku jednoty (až dodneška) poněkud nerozhodně připomínaly rok 1863 i 1862.

Oslavy 160. výročí založení turnovského Sokola

Jednotě se nevyhnuly problémy – starosta Votrubec nepatřil k nejaktivnějším sokolům a nedocházel ani do schůze, Pazelt pro neshody s Vilémem Laufenbergem jednotu opustil, a zničení letní tělocvičny pruským vojskem v roce 1866 mělo za následek určitý útlum, přerušený starostováním lékárníka Josefa Radského, jenž opět zařídil letní tělocvičnu U sokola, zimní „U zlatého orla“ č. p. 94, nahrazená r. 1867 místností v radnici. Od roku 1869, za starosty Viléma Votrubce, začíná doba nejhlubší letargie jednoty – vliv na ni mělo i soupeření mladočesky orientovaných sokolů se staročeskou reprezentací města.. ze zamýšleného spojení s módním hasičským sborem však nakonec sešlo.

Příslibem nového života bylo provolání mladší sokolské generace z 30. června 1882, vyzývající k obnově Sokola. Do čela se postavil Dr. Josef Vocloň, upravena byla zimní tělocvična u Slovanské lípy a letní v zahradě u Vorlů, podniknuty byly první úspěšné šibřinky, mikulášské zábavy, výlety do okolí města. Od roku 1887 se cvičilo v pivovaru Antonína Svobody. Náčelníkem se stal neúnavný Jan Jiránek, zastávající současně úřad jednatelský, výborný cvičitel. V letech 1894 – 1934 byl nepřetržitě velkoobchodních Matěj Koťátko, zvolený již r. 1900 čestným členem jednoty; při příležitosti své rezignace byl zvolen čestný starostou.

Obnova hrobu Matěje Koťátka v roce 2023

V roce 1887 byl již turnovský Sokol schopen důstojně přivítat početnou výpravu amerických Čechů, mezi nimiž bylo mnoho členů sokolských jednot, v Turnově a v Českém ráji.

Vyvrcholením mnohaletých snah o vlastní tělocvičnu, především zásluhou Karla Resla, bylo postavení novorenesanční sokolovny č. p. 540 v letech 1896 – 1898 podle plánů architektů Aloise Čenského a Karla Kepky. Slavnostně byla otevřena 29. května 1898. Práce stavitele Karla Knopa nebyla bohužel vždy kvalitní, což vedlo až k soudnímu sporu jednoty. Sál měl 20 x 14 metrů a výšku 9 m, jeviště 14,25 x 5,75 metrů – pro svou reprezentativnost se dvorana i sál staly vyhledávaným místem pro valné schůze mnoha spolků, koncerty, cvičení a přehlídky.

Tělocvičná jednota v Turnově, ač sama nezámožná, si byla vědoma důležitosti práce Sokola v pohraničí. Do roku 1901 se starala o jednotu českodubskou, pak převzala jednotu šumburskou, po válce jednotu v Hodkovicích.

Struktura jednoty se postupně rozvíjela. Vedle valných hromad a schůzí správního výboru se nejpravidelněji scházel zábavní výbor, převzaný v r. 1932 na pořadatelský – jeho úkolem bylo opatrovat finanční prostředky na běžnou činnost. Peníze na stavbu sokolovny od r. 1885 shromažďoval zvláštní stavební odbor, obnovený v době vlastní stavby pod vedením Františka Šlechty. V roce 1899 vznikl vzdělávací odbor, usilující v duchu Tyršových zásad o povznesení členů na těle i na duchu; předcházel mu od r. 1897 přednáškový odbor. Roku 1900 se ustavil ženský odbor Sokola, jehož první předsedkyní byla Marie Šimáková, náčelnicí Marie Procházková; od roku 1920 byl sloučen s jednotou a do výboru voleno osm mužů a čtyři ženy. O sedm let později vznikl jezdecký odbor, nazývaný z počátku odborem jízdním, vybudoval si pěknou letní i zimní jízdárnu a vydržoval jednotě koně; jeho dlouholetým předsedou byl Václav Kulich, od roku 1936 MUDr. Jan Zeman. Převzetí loutkového divadla dámského odboru NJS r. 1922 bylo stimulem pro utvoření loutkového odboru, který pod vedením Antonína Šrajera brzy patřil mezi nejlepší v republice. O jeho výtvarnou stránku pečoval Mistr Karel Vik. Lyžařský odbor byl založen v roce 1925.

Jednota patřila nejdříve k župě Pojizerské – Fügnerově, sídlící v Mladé Boleslavi, od roku 1888 k předním členům sokolské župy Krkonošské; v r. 1894 byl jejím starostou zvolen Matěj Koťátko z Turnova. V roce 1899 iniciovala její rozdělení a přistoupila k nově vzniklé sokolské župě Ještědské „Beneše Heřmanova“ s 15 jednotami. Turnovští sokolové zastávali v ní vždy významné funkce, a když roku 1908 byl jejím starostou zvolen Václav Kulich, okresní tajemník, přešlo její sídlo do Turnova. Pobočka TJ okol r. 1929 vznikla v Turnově II, tělocvičnu si zřídila v hotelu U dráhy a jejím předsedou byl zvolen Vilém Pecina. Po dvou letech se pobočka osamostatnila.

Nelze nepřipomenout známého malíře Jana Prouska, jenž vstoupil do turnovské jednoty roku 1885 poté, když již získal sokolské zkušenosti ve Vídni a v Praze. Nadšeně pro Sokol vytvářel pamětní knihy, výletní listy, inicioval zřízení pamětní desky Antonínu Markovi, pečoval o výzdobu tělocvičny v pivovaru i nové sokolovny. Napsal a vlastním nákladem vydal spis „Třicet let sokolské práce v zájmu obyvatelstva Turnova“. Na přelomu století se Prousek stáhl z vyčerpávajícího veřejného života a ochladl i jeho poměr k sokolstvu; zlášť ho znechutila ztráta první pamětní knihy.

Za první světové války se činnost téměř zastavila – sokolovny byla přeměněna v kasárna a nemocnici, 204 členů nastoupilo vojenskou službu. Mnozí ze sokolů bojovali v československých legiích. Po převratu vyhlásila ČOS sokolské odvody proti maďarským vojskům na Slovensku.

Brzy nestačila sokolovna náporu zájemců a musela být rozšířena, byly zřízeny nové šatny a sprchy, rozšířeno letní cvičiště. Prostranství před ní bylo r. 1932 ozdobeno pomníkem Miroslava Tyrše od M. Josefa Drahoňovského.

Sokol si v Turnově získával stále větší podporu, od výslovně marginálního spolku na svém počátku (44 členů v roce 1862) již před první světovou válkou čítal 411 dospělých členů, maxima dosáhl r. 1929, kdy měl 860 členů, z toho 596 mužů a 264 žen. Vyčleněním jednoty Turnov II se pochopitelně počet členů snížil. Po druhé světové válce měla jednota 471 mužů a 341 žen, roku 1947 500 mužů a 401 žen – zvlášť registrování i mladší členové: 71 dorostenců, 90 dorostenek, 86 žáků, 154 žákyň, celkem tedy 1302 osob. Zatímco DTJ a Orel měly v roce 1947 jen asi 20 členů, představoval opravdu konkurenci jen Sportovní klub, čítající tehdy asi 500 členů.

Německá okupace přinesla jednotě internaci a zatýkání jejich představitelů. Po zastavení činnosti 12. 4. 1941 byl nařízením říšského protektora ze dne 8. 10. 1941 Sokol úplně rozpuštěn a majetek byl vydán pod správu teuhändra. Sokolové se významně zapojili do ilegálních struktur a jejich odbojová činnost měla často za následek uvěznění nebo smrt. Svou činnost TJ Sokol Turnov obnovil již 5. 5. 1945 a vytvořil si odbory pořadatelský (dříve zábavní), hospodářský, finanční, stavební, jezdecký, lyžařský, lehkoatletický a házené.

Po válce se i v Turnově objevily snahy sjednotit všechny tělovýchovné organizace pod Národní tělovýchovný výbor, avšak teprve únor 1948 umožnil nekompromisní likvidaci pestrosti sportu a tělesné výchovy. Akční výbory Národní fronty vznikaly na všech úrovních Sokola včetně jednot a ty se pak staraly o to, aby spolek musely opustit všechny „reakčně zaměřené“ osoby, nesouhlasící s vládnoucí politickou orientací. K definitivní likvidaci Sokola došlo zákonem č. 71/1952 Sb., o organizaci tělesné výchovy a sportu, ústředním orgánem se stal Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, později Československý svaz tělesné výchovy. TJ Sokol Turnov zanikl podle dopisu Sokola ze 13. 10. 1950. jeho pokračování ve strukturách jednotné tělovýchovy je pak již jinou kapitolou.